Etický kodex

Informace od klienta jsou důvěrné. Nic o průběhu sezení nesděluji žádné třetí osobě. Též vše platí i po ukončení našeho vztahu.

Pro zajištění své odbornosti si vyhrazuji právo konzultovat postupy s kolegy, kde respektuji pravidlo anonymity.

Vztah mezi klientem a mnou je vymezen prostorem, časem a účelem. Scházíme se na předem dohodnutém místě, v předem určený den a hodinu. Vztah je dán účelem setkávání. Vše zůstává zachováno i po ukončení sezení.
 

Etické principy Three in One (One Brain kineziologie)

- respektování individuální svobody volby
- úcta k lidské důstojnosti
- respektování etické spolupráce
- respektování vlastní integrity jedince a integrity této práce
- respektování nejvyššího vlastního dobra a nejvyššího dobra pro všechny